Tutta Musica hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tutta Musica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy.
 • Uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tutta Musica zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

    

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Tutta Musica verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst
 • Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Tutta Musica de volgende gegevens van u vragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum

Wij hanteren papieren lidmaatschapsformulieren met zo min mogelijk persoonlijke gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Tutta Musica opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de wettelijk vastgelegde periode:

 • De secretaris verwijdert de persoonlijke gegevens direct na het beëindigen van de overeenkomst.
 • De penningmeester bewaart de gegevens, die nodig zijn voor de financiële administratie, tot 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.
    

Verstrekking aan derden

De gegevens zullen nooit aan derde partijen verstrekt worden.

    

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

    

Bewaartermijn

Tutta Musica bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

    

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld

 • Alle personen die namens Tutta Musica van uw gegevens kennis kunnen nemen, hebben een vrijwilligersovereenkomst getekend, waarin staat dat zij handelen volgens de privacy policy, dus ook dat zij zijn gehouden aan geheimhouding. Na het beëindigen van hun functie, zullen de gegevens overgedragen worden en mogen niet meer worden gebruikt.
 • Persoonlijke gegevens, verkregen via aanmeldformulier en formulier voor automatische incasso, zullen op een USB stick bewaard worden. De gegevens op de USB stick worden beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De USB stick wordt bewaard in een afgesloten kluis.
 • Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
    

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

    

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

    

Vragen

Als u naar aanleiding van de privacy policy nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

    

Contactgegevens

Tutta Musica

secretaris@tuttamusica.nl